Podmienky používania

Súhlas a dôsledky 

Právna zmluva medzi vami a spoločnosťou NATEK v momente návštevy tohto webového sídla. Ak akýmkoľvek dostupným spôsobom používate webové sídlo a ďalšie platformy spoločnosti, súhlasíte tým s tu stanovenými podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s čímkoľvek uvedeným nižšie, musíte prestať používať toto webové sídlo.

 Ciele webového sídla 

Materiály nachádzajúce sa na webovom sídle spoločnosti slúžia len na informačné účely a nepovažujú sa za obchodnú ponuku, licenciu, poradenský, fiduciárny ani odborný vzťah medzi vami a spoločnosťou NATEK. Žiadne informácie uvedené na tomto sídle nemožno považovať za náhradu individuálneho preskúmania vhodných alternatív. Niektoré informácie, ponuky alebo odkazy na iné webové sídla uvedené na tomto sídle nemusia byť k dispozícii vo vašej krajine alebo môžu súvisieť s obsahom, službami a produktmi, ktoré nie sú dostupné vo vašej lokalite. 

Modifikácie

Spoločnosť NATEK môže kedykoľvek revidovať podmienky používania aktualizovaním ich zverejnenia bez toho, aby vás o tom informovala. Pri použití tohto sídla budete automaticky viazaní týmito zmenami, podmienky by ste si preto mali pravidelne čítať. Zmene podliehajú aj informácie uvedené na tomto webovom sídle. Stránky môžu obsahovať určité nepresnosti alebo gramatické chyby. Spoločnosť NATEK nezaručuje istotu zamestnania pri dodržaní svojich procesov ani neposkytuje záruku napr. vyriešenia problémov prostredníctvom podľa tipov alebo informácií uvedených na jej webovom sídle alebo iných platformách.  

Duševné vlastníctvo 

Držiteľom autorských práv k materiálom poskytovaným na tomto sídle alebo sociálnych médiách spoločnosti NATEK je spoločnosť alebo pôvodný tvorca. Pokiaľ sa neuvádza inak, takýto materiál sa nesmie kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, znovu uverejňovať, preberať, zobrazovať, publikovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami vrátane (okrem iného) elektronického alebo mechanického kopírovania alebo záznamu a inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NATEK alebo vlastníka autorských práv. Medzi takéto materiály patria okrem iného texty, údaje, grafika, obrázky, zvuky, videá, logá, ikony alebo kód html. Povolenie sa udeľuje na zobrazovanie, kopírovanie, distribúciu a preberanie materiálov na tomto sídle len na osobné/nekomerčné použitie. Toto uistenie sa poskytuje iba vtedy, ak nebudú vykonané žiadne úpravy v poskytnutých obsahoch a zachovajú sa všetky údaje o autorských právach a iných vlastníckych právach obsiahnutých v materiáloch. Okrem toho je zakázané (bez povolenia spoločnosti NATEK) zrkadlenie sídla spoločnosti a jej ďalších platforiem. Akékoľvek neoprávnené použitie sídla môže viesť k porušeniu autorských práv.

Dôvernosť

Cieľom tohto webového sídla nie je v žiadnom prípade získať vaše vlastné alebo dôverné informácie. Informácie a materiály, ktoré sa rozhodnete odoslať spoločnosti NATEK prostredníctvom tohto sídla alebo iným spôsobom sa nebudú považovať za dôverné. Inak povedané, odoslaním udeľujete spoločnosti právo na neobmedzené použitie vrátane všetkých vyššie uvedených príkladov. Okrem toho súhlasíte, že spoločnosť NATEK môže slobodne používať akékoľvek nápady, koncepcie, know-how alebo techniky, ktoré nám pošlete, na akýkoľvek účel. Nedôjde však k narušeniu dôvernosti, pretože vaše meno nepriradíme k materiálom alebo informáciám, ktoré nám boli odoslané, pokiaľ: nezískame vaše výslovné povolenie na zverejnenie vášho mena alebo vás najprv neinformujeme o našom úmysle zverejniť materiály alebo informácie s vaším menom, alebo ak nepôjde o požiadavku zákona. Prečítajte si politiku ochrany osobných údajov spoločnosti NATEK, kde nájdete podrobnejšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov a používaní súborov cookie. 

Webové stránky tretích strán 

Spoločnosť NATEK nezaručuje, že webové stránky priamo alebo nepriamo odkazujúce na webové sídlo spoločnosti sú úplne neškodné, bez vírusov alebo že ich materiály predstavujú naše hodnoty a presvedčenia a sledujú zámery nášho podnikania. Berte do úvahy, že takéto stránky sú nezávislé od spoločnosti NATEK a naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad ich obsahom a jeho zmenami. Prepojenie medzi spoločnosťou NATEK a inými firmami alebo stránkami neznamená náš oficiálny súhlas s obsahom týchto spoločností. Chrániť seba a svoje zariadenie počas prístupu na webové stránky akéhokoľvek druhu je vašou povinnosťou. 

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2015.

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov na webovom sídle spoločnosti NATEK

Spoločnosť NATEK sa zaväzuje chrániť súkromie svojich používateľov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa stanovujú pravidlá a postupy zhromažďovania údajov online a ich používania týkajúce sa tohto webového sídla.

Táto politika sa vzťahuje na sídlo natek.eu a súvisiace stránky. Hlavným cieľom webového sídla spoločnosti NATEK je poskytovať používateľom informácie o spoločnosti NATEK a jej službách. V tejto politike je vysvetlené, ako spoločnosť NATEK spracúva a chráni informácie, ktoré zhromažďujeme, používame a uchovávame.

Registráciou na tomto sídle alebo jeho použitím výslovne súhlasíte bez obmedzenia alebo kvalifikácie so zhromažďovaním, používaním a prenosom osobných údajov, ktoré ste poskytli spôsobom opísaným v tomto vyhlásení. Toto vyhlásenie si pozorne prečítajte, pretože ovplyvňuje vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje zhromažďované na webovom sídle, sídlo nepoužívajte.

Zhromažďované osobné údaje

Akékoľvek osobné informácie potrebné na vyhľadávanie pracovných ponúk alebo na prečítanie obsahu nášho webového sídla s cieľom dozvedieť sa viac o spoločnosti NATEK.

Údaje zhromažďujeme:

  • keď sa zaregistrujete a vytvoríte si konto ako používateľ NATEK, napríklad vaše meno, priezvisko, osobná e-mail, krajinu pobytu a heslo. To zahŕňa aj odber bulletinov alebo vyžiadanie si ďalších informácií.
  • keď online zareagujete na pracovné miesto vyplnením formulárov. Poskytnutie údajov je vaším osobným rozhodnutím,
  • o vašom počítači vrátane adresy IP, type prehliadača, operačnom systéme, adresách URL stránok, z ktorých prichádzate na webové sídla spoločnosti NATEK, ako používate naše webové sídlo a mobilné aplikácie, a to s cieľom filtrovať návštevnosť, vykazovať štatistiky a zlepšovať naše služby.
Použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré poskytnete na našom webovom sídle, používame s cieľom poskytovať naše služby, realizovať služby, ktoré ponúkame uchádzačom o zamestnanie, a odpovedať na vaše otázky.

Údaje používame:

  • s cieľom umožniť vám vytvoriť si konto,
  • vytvoriť si svoj vlastný profil na základe údajov, ktoré ste nám poskytli, s cieľom uchádzať sa o prácu,
  • poskytnúť informácie o vás a vašom potenciálnom záujme zákazníkom spoločnosti NATEK,
  • poskytnúť ďalšie oznámenia, informácie a reklamné akcie, ako sú napríklad bulletiny a kariérne poradenstvo,
  • generovať interné správy o používaní nášho webového sídla.
Poskytovanie údajov tretím stranám

Byť registrovaným používateľom webového sídla spoločnosti NATEK znamená poskytovať informácie o sebe ostatným profesionálom – zákazníkom spoločnosti NATEK, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Údaje poskytujeme spoločnostiam a jednotlivcom, ktorých využívame na vykonávanie funkcií v našom mene. Ako príklad možno spomenúť spracovanie vášho životopisu pre príslušného zákazníka. Tieto spoločnosti a jednotlivci sa môžu nachádzať v krajine, ktorej právne predpisy o ochrane údajov sa líšia od vašej krajiny, a budú mať prístup k vašim osobným údajom tak, aby mohli vykonávať svoje funkcie, ale tieto údaje nesmú poskytnúť žiadnej inej tretej strane ani ich nesmú použiť na akýkoľvek iný účel.

Upozorňujeme, že osobné identifikovateľné údaje neposkytujeme tretím stranám bez vášho súhlasu.

Poznámka k životopisu

Ak sa uchádzate online o prácu a svoj životopis zverejníte na webových sídlach, bude uložený v našej internej databáze uchádzačov, ktorá je explicitne dostupná pre interných zamestnancov spoločnosti NATEK vo všetkých pobočkách spoločnosti NATEK. Tretie strany nemajú prístup k našej databáze uchádzačov. 

Ak nám poskytnete údaje o vašich referenciách, ste zodpovední za to, že daná osoba vie, že ste poslali jej údaje, a dala vám na to písomný súhlas.    

Táto politika ochrany osobných údajov nadobudla účinnosť od 24. augusta 2014.

Politika používania súborov cookie

Čo sú súbory cookie? 

Súbory cookie sú malé súbory ukladané do počítača, keď použijete konkrétne webové sídlo, ktoré nemá v pamäti uloženú deaktiváciu tejto technológie. Tieto informácie sa obvykle používajú na účely údržby stránky s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. Okrem toho zabezpečujú správne fungovanie webového sídla (napr. bezproblémový prístup na vaše konto NATEK). Zapamätanie si jazykových preferencií, pomoc pri vypĺňaní formulárov, zistenie, že ste prihlásení a následné príslušné prispôsobenie lokality – to sú len niektoré z funkcií, pre ktoré sú dôležité súbory cookies.

Aké typy súborov cookie existujú?

Vo všeobecnosti existujú dva typy súborov cookie, ktoré sa využívajú na webových stránkach – relačný typ a trvalý typ. Trvalý súbor cookie sa ukladá priamo do vášho zariadenia a pomáha zapamätať si napríklad vaše prihlasovacie údaje alebo zabráni stránke odhlásiť vás po zatvorení karty alebo prehliadača (aj to závisí od vašich nastavení). Druhý typ sa zvyčajne odstráni po zatvorení okna alebo prehliadača a slúži na to, aby si sídlo zapamätalo vaše pohyby, takže napríklad poskytne návrhy na pojmy, ktoré ste počas svojej návštevy hľadali. 

Upozornenie: Hoci väčšina webových prehliadačov umožňuje používateľom upraviť používanie súborov cookie, zakázanie ich používania ma webovej stránke môže skomplikovať vašu skúsenosť na danom webovom sídle. Na základe dobrovoľného používania našej webovej stránky sa predpokladá, že ste oboznámení s ukladaním súborov cookie a že nám dávate svoj súhlas s ich použitím na vyššie opísané funkcie.

Táto politika súborov cookie nadobudla účinnosť od 1. januára 2015.