Dzięki naszym zasadom oraz praktykom związanym z odpowiedzialnością społeczną lepiej koncentrujemy się na świecie pracy i usług. Oczywiście przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, a także zasad etycznych i wymagań naszych Klientów.

Fundamentalne zasady

Respektowanie prawa

Jednym z głównych celów NATEK na drodze do wzorowych praktyk biznesowych jest przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów i regulacji prawnych związanych bezpośrednio z naszą działalnością. Dlatego pilnujemy, by odpowiedzialni za to pracownicy naszej firmy byli zaznajomieni z aktualnym ustawodawstwem, a także by znali wszystkie obowiązujące na co dzień zasady i wymagania władz, z którymi współpracujemy.

Zapewniamy naszym pracownikom komfortowe warunki pracy i szanujemy ich indywidualność.

W NATEK zdajemy sobie sprawę z tego, że zachowanie indywidualności jest jednym z najważniejszych czynników zachowania własnych zasad moralnych. Dlatego dążymy do tego, by dostosowywać warunki pracy do indywidualnych potrzeb naszych pracowników, tak by umożliwić im pełne wykorzystanie talentów oraz satysfakcję z pracy na najwyższym poziomie.

Uczciwość i zasady moralne są dla nas ważne nie tylko ze względu na Klientów

Podstawą działalności NATEK jest praca z ludźmi dla ludzi. Jesteśmy dumni ze sposobu, w jaki współpracujemy zarówno z naszymi potencjalnymi i obecnymi pracownikami, jak i klientami. Uczciwość i zasady moralne w naszych codziennych kontaktach z partnerami biznesowymi są praktycznie konieczne, by odnieść sukces w biznesie. Dbamy o to, by nasi pracownicy byli świadomi tej filozofii od samego początku współpracy z nami, aby stała się ona ich drugą naturą.

Zasady anty-korupcyjne

W NATEK nie akceptujemy korupcji w żadnej formie. NATEK wyznacza wyraźną granicę między łapówką a prezentem/darem. Owa granica traktowana jest jako wartość kulturowa i dobry obyczaj. W ramach tych reguł, pracownicy NATEK nie będą oferować ani przekazywać środków finansowych i poza finansowych reprezentatom firm, managerom, partnerom biznesowym bądź przedstawicielom władz publicznych, w kwocie przekraczającej 50 Euro rocznie. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż zachęcamy naszych pracowników do przestrzegania tych zasad i nieprzyjmowania prezentów i innych gratyfikacji pieniężnych od naszych dostawców.

 

Zasady, których przestrzegamy:

Przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych (dotyczących biznesu i praw pracowniczych)

Każdy pracownik NATEK jest zobowiązany do poznania i przestrzegania przepisów i regulacji prawnych bezpośrednio związanych z jego obowiązkami w NATEK. Aby zagwarantować całkowite wypełnianie wszelkich procedur NATEK zapewnia swoim pracownikom szkolenia i doradztwo, aby każdy pracownik doskonale znał aktualnie obowiązujące prawo. Zmiany przepisów i regulacji prawnych są regularnie omawiane na zebraniach zarządu.

Etyka działania – „nie” dla przekupstwa, korupcji i zakazanych praktyk biznesowych

NATEK zabrania wszystkim swoim pracownikom stosowania bezprawnych metod przymusu, takich jak przekupstwo czy szantaż. Wszyscy pracownicy NATEK w pełni respektują zasady uczciwego biznesu obejmujące również reklamę i konkurencję.

Brak dyskryminacji, brak przemocy

NATEK wymaga, by wszyscy pracownicy utrzymywali pozytywne i pełne szacunku środowisko pracy, gdzie nie ma dyskryminacji ze względu na rasę, religię, wiek, narodowość, pochodzenie społeczne lub etniczne, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub jej wyrażanie, stan cywilny, ciążę, przynależność polityczną ani niepełnosprawność.

Brak pracy dzieci oraz pracy przymusowej

NATEK przysięga, że nigdy nie będzie wspierać ani aktywnie uczestniczyć w żadnej formie bezprawnego zatrudniania dzieci. Nigdy nie będziemy też stosować ani tolerować pracy przymusowej, niewolniczej czy wykonywanej niedobrowolnie przez więźniów ani odpracowywania długów. Wszyscy pracownicy muszą współpracować z nami dobrowolnie.

Szacunek i godność

Wszyscy pracownicy NATEK są zobowiązani do okazywania sobie nawzajem wsparcia i szacunku; napastowanie, przemoc fizyczna, przymus psychiczny oraz werbalny nie mogą być tolerowane.

Respektujemy krajowe uregulowania dotyczące warunków pracy tj. dotyczące np. prawa do urlopu, płacy minimalnej, godzin pracy, przerw w pracy itp.

Zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi NATEK pilnuje czasu pracy swoich pracowników, płaci pensje większe niż płaca minimalna, rekompensuje nadgodziny i zapewnia pracownikom wszystkie ustawowe świadczenia dodatkowe. Ponadto NATEK zawsze respektuje prawo pracowników do urlopu i zapewnia im jasne zestawienie dochodów za każdy miesiąc. NATEK w pełni przestrzega praw dotyczących możliwości potrącenia z pensji i nie jest ono stosowane jako środek dyscyplinarny.

Respektowanie prawa do wolności zrzeszania się

Wszyscy pracownicy NATEK mają prawo do przystąpienia lub odmowy przystąpienia do organizacji pracowniczych, takich jak związki zawodowe. NATEK dąży do zapewnienia warunków pracy sprzyjających wzajemnemu zaufaniu i dobrym relacjom pomiędzy zarządem a pracownikami, aby pracownicy nie potrzebowali osób trzecich jako przedstawicieli.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Każdy pracownik NATEK musi przejść szkolenie BHP po podjęciu pracy w naszej firmie, a także regularnie odbywać kolejne szkolenia, by znać aktualne zasady. Natomiast NATEK zapewnia bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i kieruje się zasadą minimalizacji ryzyka, aby zagwarantować wszystkim pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa. Ponadto NATEK pokrywa koszty regularnych badań kontrolnych wszystkich pracowników.

Ochrona środowiska

Od naszych pracowników oczekujemy oszczędzania zasobów firmy, a co za tym idzie: troski o środowisko. NATEK przestrzega wszystkich lokalnych przepisów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Otwarta i jasna komunikacja

Wszyscy pracownicy NATEK zobowiązani są do stosowania zasady „otwartych drzwi” w odniesieniu do wszelkich pytań, sugestii czy zadań od współpracowników. Dzięki temu, że pracownicy otrzymują odpowiedzi i pomoc na czas, środowisko pracy sprzyja wydajności i umożliwia wszystkim pracownikom osiągnięcie większej satysfakcji z pracy, a także zwiększa konkurencyjność naszej firmy.

Niniejsze zasady odpowiedzialności społecznej obowiązują od 13 maja 2013 roku.

Pozostań w kontakcie