Naše zásady a praktiky sociální odpovědnosti se soustředí na svět práce a služeb. Dodržování všech platných zákonů a nařízení je samozřejmostí, ale my navíc ctíme i etické zásady a požadavky našich zákazníků. 

Klíčové zásady NATEK

Dodržování zákonných ustanovení 

Jedním z hlavních cílů NATEK na naší cestě k dokonalé obchodní praxi je dodržování všech místních zákonů a nařízení přímo souvisejících s naším provozem. Proto se vždy ujišťujeme, že všichni naši zaměstnanci na odpovědných pozicích jsou obeznámeni se současnou legislativou a znají všechny požadavky všech státních úřadů, se kterými firma NATEK pravidelně spolupracuje.  

Poskytujeme pohodlné podmínky pro naše zaměstnance s ohledem na jejich individualitu 

Ve firmě NATEK jsme si vědomi, že zachování individuality člověka je jedním z nejdůležitějších faktorů udržení osobní integrity. Proto se snažíme přizpůsobovat pracovní podmínky našich zaměstnanců jejich individuálním potřebám tak, aby nic nepřekáželo jejich pracovnímu výkonu a uplatnění jejich individuálních talentů a aby byli naši zaměstnanci v práci co nejvíce spokojení.

Poctivost a integrita nejenom jako součást orientace na zákazníka 

Jádrem podnikání NATEK je práce s lidmi a pro lidi. My v NATEK jsme hrdí na to, jak využíváme svůj potenciál, i na to, jak jednáme s našimi současnými zaměstnanci i klienty. Poctivost a integrita v  každodenním jednání se všemi obchodními partnery je pro každou firmu úplnou nezbytností, pokud chce být úspěšná ve světě obchodu. Vždy se ujišťujeme, že všichni naši zaměstnanci znají tuto firemní filozofii už od prvního dne práce pro naši firmu a že se tato filozofie stane jejich každodenní přirozeností. 

Proti korupci

V NATEKu netolerujeme žádný druh korupce. NATEK má jasně stanovené pravidla, které presne vymezují úplatek od daru, který je považován za společenské chování ve vztahu k našim obchodním aktivitám. V rámci těchto pravidel  NATEK zaměstanci, nenabízejí ani neposkytují žádný druh peněžních, nebo nepeněžních darů žádnému zástupci zákazníka, manažerovi, obchodnímu partnerovi, nebo úředníkem veřejných orgánů  v hodnotě vyšší jak 50 EUR ročně. Stejně tak naši zaměstnanci jsou odrazováni od vyžadování, nebo přijímání darů  od našich dodavatelů.

 

Respektovaná pravidla pro dodržování těchto zásad:  

Shoda se zákony a nařízeními (obchodními i pracovními)

Každý zaměstnanec firmy NATEK je zavázán k tomu, aby se obeznámil se zákony a nařízeními přímo souvisejícími s jeho odpovědností v rámci firmy NATEK a aby je dodržoval. Abychom zajistili přísné dodržování všech pravidel, poskytujeme zaměstnancům školení a poradenství tak, aby každý zaměstnanec znal aktuální legislativu. Novely zákonů a nařízení jsou pravidelně probírány při manažerských poradách.

Etické zásady – žádné úplatky, korupce ani zakázaná obchodní praxe 

NATEK zakazuje všem svým zaměstnancům používat jakékoliv nezákonné koercivní obchodní praktiky, jako je úplatkářství nebo vydírání. Všichni zaměstnanci NATEK plně dodržují pravidla férové obchodní praxe včetně oblasti reklamy a obchodní soutěže. 

Žádná diskriminace, žádné násilí 

NATEK požaduje, aby všichni zaměstnanci udržovali pozitivní přístup a osobní respekt. Jakákoliv diskriminace na základě rasy, náboženství, věku, národnosti, sociálního nebo etnického původu, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo vyjádření, občanského stavu, těhotenství, politických názorů nebo hendikepu je zcela vyloučena.   

Žádná dětská práce, ani nucená ani dobrovolná 

Firma NATEK prohlašuje, že nebude nikdy podporovat nebo se aktivně zapojovat do jakéhokoliv nezákonného zaměstnávání dětí. Také nikdy nevyužijeme ani nebudeme tolerovat žádnou nedobrovolnou vězeňskou práci, nevolnictví nebo nucenou práci k umořování dluhu. Všichni naši zaměstnanci s námi vždy spolupracují dobrovolně.

Respekt a důstojnost

Od všech zaměstnanců firmy NATEK je vyžadováno, aby se k sobě navzájem chovali zdvořile a s respektem; netolerujeme žádné sexuální harašení, fyzicky abuzivní chování ani psychický nebo verbální nátlak. 

Respektujeme nařízení jednotlivých zemí týkající se pracovních podmínek – např. nárok na dovolenou, min. mzda, pracovní doba/přestávka v práci atd. 

In compliance with local laws and regulations, NATEK always keeps track of its employees' work time, pays higher than minimal salary, compensates employees for working overtime, and gives employees all the statutory benefits. Furthermore, NATEK always respects the employee's right for vacation and provides employees with a clear payroll statement of their income for each month. NATEK fully respects the law concerning possible salary deduction as well that are never used as a disciplinary measure.

Respecting the right of freedom of associations

V souladu s místními zákony a nařízeními vždy zaznamenáváme odpracované hodiny zaměstnanců, vyplácíme vyšší než minimální mzdu, kompenzujeme zaměstnance za přesčasy a poskytujeme zaměstnancům všechny zákonem stanovené benefity. Dále také respektujeme právo zaměstnanců na dovolenou a každý měsíc poskytujeme zaměstnancům srozumitelnou výplatní pásku s uvedením jejich příjmu. Firma NATEK plně respektuje zákon týkající se možných srážek z platu a nikdy nepoužívá srážky z platu jako disciplinární opatření.

Respektujeme právo na svobodu shromažďování 

Všichni zaměstnanci NATEK mají právo stát se členy nebo odmítnout stát se členy pracovních organizací, jako jsou například odborové organizace. Cílem firmy NATEK je poskytovat takové pracovní podmínky, které posilují vzájemnou důvěru a dobré vztahy mezi managementem a zaměstnanci tak, aby zaměstnanci nepovažovali zasahování třetích stran do vztahů mezi nimi a firmou NATEK za nezbytné.

Ochrana životního prostředí

Ode všech zaměstnanců firmy NATEK je požadováno, aby šetřili firemní zdroje a tím i životní prostředí. Firma NATEK dodržuje všechna místní nařízení týkající se ochrany životního prostředí. 

Otevřená a jasná komunikace

Ode všech zaměstnanců firmy NATEK je požadováno, aby dodržovali přístup „otevřených dveří“ – tj. otevřenost vůči jakýmkoliv otázkám, návrhům nebo úkolům od jejich kolegů. Včasné reakce a pomoc vytvářejí efektivní pracovní prostředí a zaměstnanci tak mohou být více spokojení se svou prací a zvyšovat tím konkurenceschopnost firmy NATEK.
Tato sociální odpovědnost platí od 13. března 2013.

Zůstaňte v kontaktu